Všeobecné smluvní podmínky edluznici.cz

 

Obsah

I. Charakteristika portálu a jeho Provozovatel
II. Registrace Uživatele – objednávka služeb, trvání smlouvy
III. Cena služeb, platební a provozní podmínky
IV. Provozní podmínky / Pravidla používání portálu / Práva a povinnosti
V. Závěrečná ustanovení

 

 

I. Charakteristika portálu a jeho Provozovatel
 1. Portál eDluznici.cz je veřejným internetovým portálem poskytujícím registrovaným fyzickým osobám – podnikatelům a právnickým osobám – (dále jen „Uživatel“) webový prostor a administrativní systém, jehož prostřednictvím může Uživatel vést databázi svých dlužníků – podnikatelů, zveřejněnou v Registru dlužníků – podnikatelů, generovat automatické upomínky. Portál mu poskytuje službu vyhledání dalšího věřitele toho samého dlužníka – podnikatele v případě registrace více věřitelů toho samého dlužníka na předmětném portálu, jako i zasílaní elektronické pošty a sms dlužníkům – podnikatelům evidovaným v Registru dlužníků – podnikatelů s informací o jejich evidenci v registru.
 2. Provozovatelem portálu eDluznici.cz (dále jen „Provozovatel“) je společnost FAIR PAY s.r.o. IČO: 47603712, DIČ: SK2023992190, se sídlem Klincová 37, 821 08  Bratislava. Uživatel souhlasí s tím, aby Provozovatel poskytl jeho údaje třetím osobám za účelem analýzy a zjištění jeho potřeb a za účelem zasílání nabídek produktů a služeb.
 3. Uživatel, který nesouhlasí s všeobecnými smluvními podmínkami Provozovatele, nesmí využívat služby Provozovatele a na portálu eDluznici.cz. Uživatelem je každá osoba – podnikatel, která se zaregistruje nebo se už zaregistrovala a využívá tuto službu.
 4. Uživatel odpovídá za všechny škody, které vzniknou dlužníkům uveřejněným na stránkách portálu, zejména z důvodu nepravdivého zveřejnění jejich dluhu a za jakékoliv škody, které vzniknou třetím osobám. Proto se Uživatel zavazuje nahradit škodu Provozovateli portálu, kterou si vůči němu poškození úspěšně uplatní.
 5. Provozovatel může odmítnout uzavřít smlouvu se zájemcem v případě, že zájemce:

a/  má u Provozovatele nesplacený závazek, nebo byl v minulosti v prodlení s platbou,

b/  úmyslně uvedl nesprávné osobní nebo identifikační údaje,

c/  se v minulosti pokusil o zneužití sítě nebo služeb elektronických komunikací, nebo zadal nepravdivé informace o dlužnících,

d/  bez udání důvodu (nepřijetí objednávky)   

 

 

II. Registrace Uživatele – objednávka služeb, trvání smlouvy
 1. Registrací Uživatel přistupuje na tyto smluvní podmínky a vyslovuje souhlas s jejich ustanoveními a zároveň si tím objednává služby u Provozovatele portálu eDluznici.cz – webový prostor a administrativní systém, jehož prostřednictvím může Uživatel vést databázi svých dlužníků – podnikatelů, zveřejněnou v Registru dlužníků – podnikatelů a generovat automatické upomínky, dohody o splátkách a uznání dluhu, a službu nalezení dalšího věřitele k tomu samému dlužníkovi – podnikateli v případě registrace více věřitelů k tomu samému dlužníkovi na předmětném serveru, jako i automatické zasílání e-mailů dlužníkům – podnikatelům zavedených do Registru dlužníků – podnikatelů s informací o jejich zařazení do registru.
 2. Uživatel prohlašuje, že informace, které poskytuje do registračního formuláře odpovídají skutečnosti.

 3. Uživatel se zavazuje, že v případě změny jakéhokoliv údaje obsaženého v registračním formluáři, oznámí tuto skutečnost opravou údajů v profilu Uživatele nejpozději ve lhůtě do 10 dnů ode dne, kdy tato změna nastala.

 4. Smlouva (registrace) se uzavírá na dobu 1 roku. Provozovatel aktivuje administrativní rozhraní (odesílání upomínek před zveřejněním a zveřejňováním dlužníků) až po odsouhlašení smluvních podmínek při registraci Uživatele, a po úhradě faktury odeslané do e-mailové schránky Uživatele v hodnotě 96 EUR včetně DPH. Uživatel může využít registraci prostřednictvím pověřeného zástupce Provozovatele, který po odsouhlašení smluvních podmínek na portálu eDlznici.sk potvrdí, že jim porozuměl. Provozovatel se zavazuje, že 14 dní před ukončením platnosti smlouvy (řádné registrace po úhradě registračního poplatku) pošle prostřednictvím e-mailu oznámení o blížícím se ukončení smlouvy (registrace) a poskytne další pokyny k prodloužení platnosti smlouvy o další rok, t.j. pokyny k úhradě. V případě zájmu ze strany Uživatele, může tento následně uhradit poplatek a prodloužit tak platnost registrace o 1 rok.

 5. Uživatel je povinen bezodkladně informovat Provozovatele (prostřednictvím e-mailu zveřejněného v kontaktech) o chybném zápisu údajů o dlužníkovi, a také o chybné výši zveřejněné dlužné částky dlužníka a to nejpozději následující pracovní den.

 6. Uživatel si je vědom a vyjadřuje výslovný souhlas s tím, že registraci před uplynutím smlouvy nemůže zrušit sám odhlášením nebo jiným způsobem.

 7. Uživateli, který porušuje tyto smluvní podmínky, může Provozovatel zrušit registraci nebo mu zamezit přístup na portál.

 8. Všechny údaje vložené do systému při registraci, při dalším užívání a v dalších tiskopisech a smlouvách musí být pravdivé. Registrovaný Uživatel nese plnou odpovědnost za všechny objednávky, požadavky a činnosti provedené přes administraci na webovém rozhraní eDluznici.cz. Zneužití osobních údajů je trestné a v případě jeho zjištění bude podán podnět k přešetření příslušným státním orgánem a případně i k trestnému stíhání.

 9. Registrovaný Uživatel nese plnou zodpovědnost za všechno, k čemu dojde na jeho účtu. Za případnou ztrátu hesla nebo jeho prozrazení jakýmkoliv způsobem nekompetentní osobě odpovídá Uživatel.

 10. Registrovaný Uživatel souhlasí s tím, že mu Provozovatel bude zasílat formou e-mailu informace o novinkách v nabídce služeb.

 

III. Cena služeb, platební a provozní podmínky
 1. Po registraci Uživatele a zaplacení registračního poplatku 96 EUR včetně DPH na účet Provozovatele, poskytne Provozovatel služby uvedené v těchto VSP na období jednoho roku.
 2. Uživatel má právo prostřednictvím přihlašovacích údajů ve svém administrativním rozhraní zadávat údaje o svých dlužnících – podnikatelích, generovat upomínky, upomínky před zveřejněním, dohody o splátkách, uznání dluhu, a také podrobně sledovat profily jednotlivých zveřejněných dlužníků – podnikatelů jiných věřitelů, včetně těchto věřitelů. Uživatel může požádat Provozovatele o odborné zaškolení pověřeným zaměstnancem v sídle Uživatele.
 3. Údaje o dlužnících Uživatele, které zadá do svého rozhraní, budou zveřejněny v Registru dlužníků – podnikatelů, t.j. na údaje o těchto dlužnících budou moci nahlížet i třetí osoby. Po zadání údajů o pohledávkách budou dlužníkům – podnikatelům Uživatele automaticky zasílány oznámení o zařazení do Registru dlužníků – podnikatelů v elektronické podobě na e-mail dlužníka a formou sms na mobil dlužníka – podnikatele zadaný Uživatelem do registru.
 4. Uživatel svou registrací na portálu eDluznici.cz vyjádřil souhlas s automatickým zasíláním e-mailů jeho dlužníkům – podnikatelům zadaným do jeho rozhraní s oznámením o zařazení do Registru dlužníků – podnikatelů včetně údajů o věřiteli, který daného dlužníka – podnikatele do registru zadal nebo se přiřadí k danému dlužníkovi – podnikateli jako další věřitel.
 5. Za aktivaci služby serveru eDluznici.cz prostřednictvím elektronického formuláře Provozovateli (registrační poplatek) musí být uhrazena částka 96 EUR včetně DPH. V případě, že Uživatel neuhradí registrační poplatek do 15 dní od vystavení zálohové faktury, platí, že nemá zájem o registraci a ta mu bude automaticky zrušena.
 6. Provozovatel je povinen do 10 dnů od připsání registračního poplatku na účet Provozovatele doručit prostřednictvím e-mailu Uživateli vyúčtovací fakturu k zálohové faktuře.

 

IV. Provozní podmínky / Pravidla používání portálu / Práva a povinnosti
 1. Provozovatel zajistí na základě odsouhlašených obchodních podmínek pro Uživatele provoz webového systému, na kterém bude Uživateli poskytována služba.
 2. Uživatel bere na vědomí, že služby jsou poskytovány výhradně pro jeho potřebu a nesmí jejich využívání umožnit třetím osobám bez písemného souhlasu Provozovatele. Uživatel odpovídá za škodu, kterou Provozovateli způsobí v důsledku jakéhokoliv neoprávněného využívání poskytnutých služeb.
 3. Provozovatel je oprávněn okamžitě ukončit zpřístupnění služeb dle obchodních podmínek, jestliže Uživatel poruší tyto podmínky.
 4. V souvislosti s poskytovanými službami může dojít k jejich dočasnému omezení, přerušení anebo snížení jejich kvality. V takovém případě Provozovatel nenese odpovědnost za škody, které Uživateli anebo třetím osobám vzniknou nefunkčností sítě anebo serveru, poškozením, ztrátou nebo únikem dat.
 5. Provozovatel má právo u používaných hardwarových zařízení a u kterékoliv služby na plánovanou odstávku k vykonání preventivního a nutného bezpečnostního upgradu softwaru, celkové údržby, výměny hardwaru.
 6. Provozovatel nezodpovídá za překážky, které nastaly nezávisle na jeho vůli a brání mu v plnění jeho povinností. Účinky vylučující zodpovědnost jsou omezené jen na dobu trvání překážky, s kterou jsou tyto účinky spojeny.
 7. Provozovatel nezodpovídá za škody Uživateli nebo třetím osobám, včetně nároku na náhradu ušlého zisku, které jim vzniknou v souvislosti s přerušením dodávky služeb, když dojde k přerušení kvůli plánované odstávce popsané výše, zásahem vyšší moci, zneužitím poskytovaných služeb třetími osobami, nebo jejich nelegálními zásahy.
 8. Uživatel zodpovídá za škodu, kterou Provozovateli a případně třetím osobám způsobil zejména tím, že na serveru Provozovatele bude spouštět nevhodné a přetěžující skripty snižující rychlost odezvy serveru Provozovatele. Uživatel je povinen využívat služby výhradně prostřednictvím zabezpečeného internetu.
 9. Uživatel v plné míře odpovídá za pravdivost a aktuálnost jím zadaných údajů do systému, zejména do Registru dlužníků – podnikatelů. V případě nepravdivosti údajů, které zveřejnil ohledně daného dlužníka – podnikatele, odpovídá za škodu anebo poškození dobrého jména, které danému dlužníkovi způsobil.
 10. Uživatel odpovídá za aktualizaci jím zveřejněných údajů. Uživatel souhlasí se zasíláním e-mailové výzvy v měsíčních intervalech o nutnosti aktualizace údajů jeho dlužníků – podnikatelů. Uživatel je povinen v případě změny skutečností ohledně jeho pohledávky (zánik, jiná změna) tyto změny přenést také do systému portálu eDluznici.cz.
 11. Provozovatel je oprávněn kdykoliv vyzvat Uživatele k předložení dokumentů, které ho opravňují k tomu, že zadal předmětné údaje do systému ke konkrétnímu dlužníkovi. V případě, že Uživatel Provozovatelem vyžádané dokumenty nepředloží do 7 dní ode dne zaslání výzvy na jejich předložení a tím vzniknou důvodné pochybnosti o pravdivosti údajů zadaných Uživatelem, Provozovatel portálu provede výmaz dlužníka – podnikatele z Registru dlužníků až do doby, kdy Uživatel doklady předloží.
 12. Provozovatel v případě výzvy orgánů činných v trestním řízení nebo soudu nebo jiného oprávněného orgánu předloží všeobecné smluvní podmínky ve zkrácené verzi potvrzené Uživatelem, údaje o IP adresách, přes které se Uživatel přihlásil na portál a také další údaje vyžádané státními orgány.
 13. Provozovatel nezodpovídá za nedoručení oznámení Uživateli či jeho dlužníkovi – podnikateli formou e-mailu v případě, že jejich e-mailové adresy byly Uživatelem nesprávně zadány do systému anebo nebyli v době zaslání oznámení aktuální.
 14. Uživatel není oprávněn a má zakázáno:
 • převést smlouvu na jiného zájemce bez předcházející písemné žádosti, s kterou má Provozovatel právo nesouhlasit, přičemž nesouhlas je pro Uživatele závazný,
 • předávat nebo převádět práva jakékoliv ze služeb bez předcházejícího písemného souhlasu Provozovatele,
 • používat přístup na portál k nezákonným nebo jiným účelům, než pro které je určen,
 • poškozovat nebo pozměňovat software Provozovatele zejména jeho kopírováním nebo klonováním,
 • nabízet nebo šířit obsah databáze eDluznici.cz mimo dohodnuté pravidla a obsah, který se netýká pohledávek Uživatele,
 • šířit informace, které poškozují dobré jméno Provozovatele nebo jeho pracovníků,
 • porušovat autorské a jiné práva třetích osob, včerně duševního vlastnictví,
 • používat a šířit nástroje, které by ohrožovaly bezpečnost databáze eDluznici.cz, vytvářet kopie systému nebo ho jiným způsobem nepovoleně šířit s výjimkou kopií profilů svých dlužníků,
 • zadávat do systému nepravdivé informace,
 • zadávat do systému údaje o dlužnících – fyzických osobách – nepodnikatelích, čím by mohla být porušena ochrana osobních údajů fyzických osob; v opačném případě Uživatel v plné míře odpovídá za škodu takto vzniklou, resp. za porušení zákonných ustanovení.

 

V. Závěrečná ustanovení
 1. Všeobecné smluvní podmínky vstupují v platnost a účinnost okamžikem jejich zveřejnění na webové stránce eDluznici.cz.
 2. Provozovatel je oprávněn kdykoliv měnit nebo doplnit ustanovení smluvních podmínek. O všech dodatcích nebo změnách smluvních podmínek bude Uživatel informovaný a budou mu zapracovány do textu a budou zapracovány i v písemných dodatcích.
 3. Uživatel není povinen dodatky a změny odsouhlasit. V takovém případě se Provozovatel a Uživatel nadále řídí smluvními podmínkami aktuálními v době registrace.
 4. Obsah na eDluznici.cz je chráněn autorským právem. Přepis, šíření nebo další zpřístupňování obsahu nebo jeho části jakýmkoliv způsobem je bez předcházejícího písemného souhlasu Provozovatele zakázáno.
 5. V případě doručování zpráv prostřednictvím elektronické pošty platí, že zpráva byla druhé straně doručena třetího dne od jejího odeslání.
 6. Strany se zavazují bez zbytečného odkladu se vzájemně informovat o změnách svých kontaktních údajů (sídla, adresy, telefonních čísel, čísla faxu, e-mailové adresy a pod.).
 7. Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu přečetli, rozumí jejímu obsahu a uzavírají ji svobodně, bez nátlaku a potvrzují, že tato smlouva vstupuje v platnost a účinnost dnem jejího zveřejnění na eDluznici.cz a Uživatel na ni přistoupil registrací v systému eDluznici.cz.  

FAIR PAY s.r.o.

V Bratislavě dne 1.3.2016

Celková suma pohledávek 28 397 660 Kč
Vymožené pohledávky 12 717 695 Kč